Breaking News
 |  | 

Biznes

Dniówka obrachunkowa

img-responsive

Dniówka obrachunkowa, miara nakładu pracy i forma podziału dochodu między kołchoźników, odpowiadająca niższej fazie rozwoju systemu kołchozowego w Związku Radzieckim (stosowana również w spółdzielniach produkcyjnych w Polsce i innych krajach socjalistycznych). D.o. jest wewnątrzkołchozową miarą nakładów pracy. Przy tym systemie nakłady pracy poszczególnych kołchoźników mierzone są bezpośrednio czasem jej trwania oraz oceniane i obliczane nie w formie pieniężnej, a w postaci określonej liczby d.o. Za pomocą d. o. praca o różnym stopniu złożoności jest wyrażana jako praca jednorodna w obrębie danego kołchozu. Praca wymagająca kwalifikacji wyższych niż przeciętne może być przeliczana np. na 1,5 lub 2 d.o., praca o kwalifikacjach niższych będzie przyrównywana do 0,5 lub 0,75 d.o. Na wykonanie danej czynności przewiduje się normatywnie określoną liczbę d.o., np. za wykonanie normy czynności A zapisuje się kołchoźnikowi i d.o., przy czynności B — 1,5 d. o. Ogólna liczba d.o. wykonanych przez kołchoźnika w ciągu roku jest miarą jego wkładu w tworzenie produktu kołchozu i jednocześnie podstawą określenia jego udziału w przeznaczonej do podziału części dochodu ogólnego kołchozu. Każdej d.o. odpowiada pewna część tego dochodu, który przeznacza się do podziału wg pracy. Płacę za 1 d.o. w ciągu roku otrzymuje się dzieląc część dochodu przeznaczoną do podziału przez ogólną liczbę przepracowanych d.o. Dochód poszczególnych kołchoźników oblicza się natomiast jako iloczyn liczby przepracowanych przez nich d.o. i ustalonej opłaty za 1 d.o. Przy systemie d.o. znaczna część opłat za pracę dokonywana jest w formie naturalnej. W Związku Radzieckim odchodzi się obecnie od systemu d.o., zastępując go bezpośrednią opłatą pieniężną i wprowadzając gwarantowaną opłatę pracy. Wzorcowy statut kołchozu przyjęty w 1969 przez III Wszechzwiązkowy Zjazd Kołchoźników nie przewiduje już mierzenia nakładów pracy i płac w formie d. o. Podobne tendencje występują również w Polsce i innych krajach socjalistycznych

dniowka-obrachunkowa

ABOUT THE AUTHOR