Breaking News
 | 2017 | styczeń
 • Biznes

  Zastaw

  Zastaw, ograniczone prawo rzeczowe na rzeczy ruchomej, związane z wierzytelnością, służące do jej zabezpieczenia. Z. daje wierzycielowi zastawniczemu możność zaspokojenia zabezpieczonej nim wierzytelności z rzeczy będącej przedmiotem z., bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed osobistymi wierzycielami właściciela rzeczy, z wyjątkiem tych, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo szczególne. Z….

  Read More
 • Biznes

  Walut wymienialność

  Walut wymienialność, w przeszłości nieograniczona żadnymi zakazami wymienialność waluty krajowej na złoto; obecnie pojęcie to uległo zawężeniu i oznacza pełną lub ograniczoną wymienialność pieniądza krajowego na zagraniczne waluty. Ograniczenia zakresu wymienialności pieniądza krajowego na walutę zagraniczną mogą dotyczyć: 1. podmiotów, którym przysługuje prawo wymiany — rezydenci krajowi i zagraniczni; 2. źródeł powstawania i wykorzystania należności…

  Read More
 • Biznes

  Walutowych kursów teorie

  Walutowych kursów teorie, zajmują się w głównej mierze ustalaniem zależności decydujących o relacjach kursów walut poszczególnych krajów, wyjaśnianiem przyczyn i mechanizmu wahań kursów, określaniem funkcji kursu walut w kształtowaniu wewnętrznych i zewnętrznych stosunków gospodarczych danego kraju. Zagadnienia te znajdują różne naświetlenie, wynikające z przyjętych poglądów, przede wszystkim w zakresie teorii pieniądza, przy czym istnieją tu…

  Read More
 • Biznes

  Waluta reforma

  Waluta reforma, przeprowadzane przez państwo znaczniejsze zmiany w funkcjonowaniu pieniądza, powiązane zwykle z wprowadzeniem jednostki pieniężnej o nowej wartości i zastąpieniem dotychczasowych środków obiegowych nowymi. R.w. mogą polegać na: 1. wprowadzeniu innego typu waluty; 2. przywróceniu (przy ew. modyfikacji) waluty panującej poprzednio, której funkcjonowanie trzeba było na jakiś czas zawiesić; 3. likwidacji rozprzężenia w stosunkach…

  Read More
 • Biznes

  Wall street

  Wall street, ulica w Nowym Jorku, przy której mieści się giełda, stąd w przenośni: giełda nowojorska, rynek kapitałowo-pieniężny, ośrodki dyspozycji amerykańskiego kapitału finansowego.

  Read More
 • Biznes

  Upadłość

  Upadłość, sytuacja prawna niewypłacalnej osoby prowadzącej przedsiębiorstwo, powstająca z mocy postanowienia sądu i polegająca na pozbawieniu osoby prowadzącej przedsiębiorstwo prawa zarządzania majątkiem w celu przeprowadzenia postępowania zmierzającego do równomiernego zaspokojenia wierzycieli; termin „u.” używany jest także w znaczeniu instytucji prawnej, tj. zespołu norm regulujących u. Podstawą ogłoszenia u. jest niewypłacalność, tj. zaprzestanie płacenia długów przez…

  Read More
 • Biznes

  Ubezpieczeniowa polisa

  Ubezpieczeniowa polisa, dowód pisemny stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia; zawiera m. in. określenie zakładu ubezpieczeń, ubezpieczającego (ubezpieczonego), przedmiotu, sumy i okresu ubezpieczenia oraz wysokości składki. Formy p.u. stosowane przez PZU: 1. jednostkowa — dla określonego obiektu lub osoby; 2. zbiorowa — dla grupy obiektów lub grupy osób; 3. generalna — dla szeregu ładunków w ubezpieczeniach transportowych,…

  Read More
 • Biznes

  Rynek pieniężny, kapitałowy i kredytowy

  Rynek pieniężny, kapitałowy i kredytowy, rynek kredytowy jest kategorią ekonomiczną obejmującą całokształt zjawisk ścierania się popytu i podaży różnych form i rodzajów kapitału pożyczkowego na rynku pieniężnym i na rynku kapitałowym. Przedmiotem transakcji na rynku kapitałowym są walory średnio- i długoterminowe oraz kredyty średnio- i długoterminowe. Na obydwu rynkach, tzn. na rynku pieniężnym i na…

  Read More
 • Biznes

  Rozrachunek gospodarczy

  Rozrachunek gospodarczy, Zespół metod zarządzania socjalistycznymi przedsiębiorstwami państwowymi, opartych na wykorzystaniu stosunków towarowo-pieniężnych i wartościowej formy ewidencji nakładów pracy w celu zapewnienia oszczędnej i efektywnej gospodarki. Rozróżnia się r.g. przedsiębiorstwa oraz wewnątrzzakładowy r.g. R.g. przedsiębiorstwa polega na prowadzeniu przedsiębiorstw państwowych jako jednostek wyodrębnionych ekonomicznie. Wyodrębnienie ekonomiczne znajduje wyraz: 1. w przekazaniu do wyłącznej dyspozycji przedsiębiorstwa…

  Read More
 • Biznes

  Renta gruntowa

  Renta gruntowa, w formacjach przedsocjalistycznych — ta część produktu dodatkowego, wytwarzanego przez producentów rolnych, która przywłaszczana jest przez właścicieli ziemskich; występuje już w niewolnictwie jako dodatkowy dochód uzyskiwany przez właścicieli latyfundiów posiadających bardziej urodzajne ziemie; jest produktem wyzysku niewolników lub drobnych właścicieli albo dzierżawców ziemi. W feudalizmie stanowi produkt dodatkowy wytwarzany przez poddanych chłopów, przywłaszczany…

  Read More
load more