Breaking News
 |  | 

Biznes

Płac struktura

img-responsive

Płac struktura, charakterystyka poziomu i różnic w wysokości płac poszczególnych grup pracowników w gospodarce narodowej. Służy do porównywania wynagrodzeń za pracę różniącą się pod względem potrzebnych do jej wykonania kwalifikacji, uciążliwości, intensywności itp. kryteriów stanowiących podstawę do różnicowania płac oraz do porównywania rozkładu pracowników wg wysokości płac, czyli częstotliwości występowania określonej wysokości płac. Najczęściej w badaniach s.p. wyróżnia się 5 ich grup: 1. strukturę zawodową, określającą różnice w poziomie płac pracowników poszczególnych zawodów i grup kwalifikacyjnych w każdym zawodzie; pozwala ona na określenie rzeczywistych różnic między pracą kwalifikowaną i niekwalifikowaną, a także między płacami pracowników fizycznych 1 umysłowych; 2. strukturę personalną, określającą występujące różnice ze względu na płeć, wiek i staż pracy pracowników; 3. strukturę gałęziową, określającą różnice płac ze względu na działy i gałęzie gospodarki, a nawet przedsiębiorstwa, w których pracownicy są zatrudnieni; 4. strukturę geograficzną, określającą różnicę płac występującą w różnych regionach kraju, między miastami i wsią, dużymi i małymi miastami lub regionami rozwiniętymi a opóźnionymi w rozwoju; 5. strukturę wg wysokości płac, określającą, jaki procent ogółu pracowników zarabia np. 1000, 1500 czy 8000 zł miesięcznie. S.p. pozwala określić proporcje i dysproporcje płac, czyli prawidłowe i nieprawidłowe relacje wynagrodzenia za pracę między pracownikami o jednakowych kwalifikacjach, wykonujących pracę o tym samym stopniu uciążliwości lub intensywności pracy. Proporcje płac stanowią swoisty „cennik pracy”, wpływający na postępowanie pracowników, dotyczące wyboru zawodu, miejsca pracy itp. Badania s.p. w czasie pozwalają na stwierdzenie ogólnych tendencji w rozkładzie dochodów dokonujących się pod wpływem rozwoju gospodarczego kraju lub pod wpływem rozwoju społecznego, wyrażających się w zacieraniu się niektórych różnic w płacach (np. wg płci czy wieku), bądź zwiększaniu się różnic (np. wg kwalifikacji czy gałęzi gospodarki). Tendencje te mają istotne znaczenie dla świadomego i skutecznego kierowania polityką płac, dlatego badania s.p. są niezbędne dla gospodarki socjalistycznej, kierującej polityką płac wg z góry założonych planów długookresowych.

plac-struktura

ABOUT THE AUTHOR