Breaking News
 | 2017 | styczeń
 • Biznes

  Fundusz spożycia

  Fundusz spożycia, przeważająca część dochodu narodowego przeznaczona w trybie jego podziału na cele spożycia. F.s. składa się z dwóch części dystrybuowanych wg różnych zasad; l. f.s. indywidualnego, który oznacza spożycie z dochodów osobistych ludności; obejmuje ono spożycie produktów oraz usług materialnych i niematerialnych zakupywanych przez ludność, spożycie naturalne oraz kalkulacyjną pozycję zużycia budynków mieszkalnych; 2….

  Read More
 • Biznes

  Fundusz miejski

  Fundusz miejski, fundusz celowy, utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z 25 XI 1966, zmienionym uchwałą nr 50 Rady Ministrów z 26 II 1971. Zgodnie z tą uchwałą od 1 1 1972 f.m. tworzony jest we wszystkich osiedlach i miastach nie stanowiących powiatów, liczących poniżej 20 tys. mieszkańców. Ponadto prezydia wojewódzkich rad narodowych zostały upoważnione do objęcia…

  Read More
 • Biznes

  Fundusze spółdzielcze

  Fundusze spółdzielcze, środki własne spółdzielni i ich związków gromadzone częściowo w swoisty sposób wynikający z charakteru własności spółdzielczej, a częściowo w sposób analogiczny do innych przedsiębiorstw. Podstawą tworzenia f.s. są przepisy ustawy o spółdzielniach i ich związkach, uchwały władz państwowych, organów spółdzielni lub ich związków. Wśród swoistych f.s. niemal we wszystkich rodzajach spółdzielni istnieje fundusz…

  Read More
 • Biznes

  Fundusze celowe

  Fundusze celowe, wydzielone i przeznaczone na określone cele środki pieniężne przedsiębiorstw, instytucji lub państwa; zazwyczaj jednak środki pieniężne państwa wydzielone z budżetu państwa, tworzone równolegle do tego budżetu (fundusze pozabudżetowe); mogą z nim być powiązane -dotacjami lub wpłatami nadwyżek (budżetowanie netto). W Polsce zgodnie z prawem budżetowym z 24 XI 1970 — plany f.c. zatwierdzane…

  Read More
 • Biznes

  Kasy oszczędnościowe i ubezpieczenia w finansach socjalistycznych

  Banki i kasy oszczędności są powołane do czynności emisyjnych (kreacji i likwidacji zasobów pieniężnych w formie bezgotówkowej i gotówkowej), udzielania pożyczek i przyjmowania wkładów pieniężnych na zasadzie zwrotności oraz organizacji rozliczeń pieniężnych między różnymi jednostkami, przede wszystkim w zakresie gospodarki uspołecznionej. Najważniejszą instytucją bankową jest centralny bank emisyjny (w Polsce — Narodowy Bank Polski). Bank…

  Read More
 • Biznes

  Budżet państwa w finansach socjalistycznych

  Budżet państwa obejmuje gromadzenie środków pieniężnych na zasadzie bezzwrotności i na zasadzie zwrotności od jednostek gospodarki uspołecznionej, od gospodarki nieuspołecznionej i od ludności oraz — niekiedy — z zagranicy najczęściej w postaci pożyczkowej. Nagromadzone w ten sposób środki są wykorzystywane na finansowanie dalszego rozwoju gospodarki narodowej, usługi socjalno-kulturalne dla ludności (służba zdrowia, opieka społeczna, szkolnictwo,…

  Read More
 • Biznes

  Finanse przedsiębiorstw socjalistycznych

  Finanse przedsiębiorstw socjalistycznych obejmują gromadzenie środków pieniężnych przede wszystkim ze sprzedaży wytworzonych towarów i usług, a także ze sprzedaży towarów obcej produkcji. Uzupełniającym źródłem pieniężnych dochodów przedsiębiorstw są kredyty bankowe, pożyczki i dotacje z funduszy zjednoczeń oraz dotacje budżetowe. Te uzupełniające dochody pieniężne służą przedsiębiorstwom na pokrycie tych wydatków, które są uznane za gospodarczo uzasadnione,…

  Read More
 • Biznes

  Finanse socjalistyczne

  Finanse socjalistyczne, w odróżnieniu od finansów innych formacji społeczno-ekonomicznych, charakteryzują się następującymi, najbardziej istotnymi cechami: 1. Służą podziałowi produktu społecznego i dochodu narodowego w interesie klasy robotniczej i sprzymierzonego z nią chłopstwa oraz innych ludzi pracy. Finanse zawsze mają treść klasową, ale tylko w państwie socjalistycznym są one wykorzystywane w interesie większości społeczeństwa, a nie…

  Read More
 • Biznes

  Ekstensywny i intensywny rozwój gospodarki

  Ekstensywny i intensywny rozwój gospodarki; ekstensywny rozwój gospodarki charakteryzuje ilościowy wzrost produkcji bez zmian Jakościowych, wyrażających się unowocześnianiem produkcji, wzrostem wydajności pracy społecznej i obniżaniem kosztów wytwarzania; intensywny rozwój łączy wzrost ilościowy ze zmianami Jakościowymi. Podstawowymi czynnikami zarówno ekstensywnego, jak i intensywnego rozwoju są: siła robocza (wzrost zatrudnienia) i inwestycje (wzrost majątku produkcyjnego). Z tego…

  Read More
 • Biznes

  Dumping walutowy

  Dumping walutowy, utrzymywanie kursu walut zagranicznych na zbyt wysokim poziomie, odbiegającym od siły nabywczej waluty krajowej, i stwarzanie przez to warunków sprzyjających ekspansji eksportowej. Dewaluacje walut dokonywane przez liczne kraje kapitalistyczne w latach światowego kryzysu gospodarczego po 1930 były przedmiotem krytyki właśnie dlatego, że przypisywano im zamiary stworzenia dla eksportu własnego kraju uprzywilejowanych warunków konkurencyjnych….

  Read More
load more