Breaking News
 |  | 

Biznes

Budżetowa dyscyplina

img-responsive

Budżetowa dyscyplina, ogół zasad, których stosowanie zapewnia legalne i prawidłowe wykonanie budżetu; pod mianem budżetu rozumiemy nie tylko środki objęte budżetem, ale również tzw. środki pozabudżetowe (zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, fundusze celowe i środki specjalne). Do najważniejszych zasad d.b. należą: 1. pełne wykorzystanie wszystkich źródeł dochodów oraz pełne i terminowe pobieranie płynących z tych źródeł dochodów budżetowych; 2. dokonywanie wydatków budżetowych tylko na cele przewidziane budżetem i w granicach budżetem określonych, a jeśli chodzi o środki pozabudżetowe — ponadto w granicach zakumulowanych środków; 3. dokonywanie wydatków budżetowych tylko w miarę realizacji zadań rzeczowych; 4. ponoszenie jak najniższych kosztów wykonywania zadań rzeczowych przy równoczesnym pełnym, terminowym i jak najlepszym wykonywaniu ich pod względem jakościowym; 5. przestrzeganie norm prawnych obowiązujących w zakresie wykonywania budżetu; 6. terminowe, rzetelne i prawidłowe prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie wykonywania budżetu. Niestosowanie się do tych zasad stanowi naruszenie d.b. Przestrzeganie zasad d.b. należy do obowiązków kierownika jednostki wykonującej budżet oraz każdego pracownika zatrudnionego w tej jednostce lub pełniącego funkcję z wyboru. Pracownik, który otrzymał do wykonania polecenie naruszające d.b., może je tylko wówczas wykonać, gdy jego zwierzchnik służbowy, mimo zgłoszonego mu zastrzeżenia, potwierdził wydanie polecenia. Czuwanie zaś nad przestrzeganiem d.b. w jednostce wykonującej budżet należy do głównego księgowego. Do jego obowiązków należy zwłaszcza badanie legalności, rzetelności i prawidłowości wszelkich dokumentów, przede wszystkim dokumentów obrotu środkami pieniężnymi i rzeczowymi środkami majątkowymi oraz dokumentów o charakterze rozliczeniowym i kredytowym. Na dowód przeprowadzenia powyższych badań główny księgowy obowiązany jest zamieścić na każdym z wymienionych dowodów swój podpis; bez podpisu głównego księgowego żaden dowód nie może być zrealizowany. Główny księgowy ma prawo odmówić podpisu dowodu zaaprobowanego przez kierownika jednostki, z tym że równocześnie powinien złożyć pisemne uzasadnienie tej odmowy. W przypadku jednak ponownego pisemnego zaaprobowania dowodu przez kierownika główny księgowy obowiązany jest dowód podpisać.

budzetowa-dyscyplina

ABOUT THE AUTHOR