Breaking News
 |  | 

Biznes

Walut wymienialność

img-responsive

Walut wymienialność, w przeszłości nieograniczona żadnymi zakazami wymienialność waluty krajowej na złoto; obecnie pojęcie to uległo zawężeniu i oznacza pełną lub ograniczoną wymienialność pieniądza krajowego na zagraniczne waluty. Ograniczenia zakresu wymienialności pieniądza krajowego na walutę zagraniczną mogą dotyczyć: 1. podmiotów, którym przysługuje prawo wymiany — rezydenci krajowi i zagraniczni; 2. źródeł powstawania i wykorzystania należności opiewających na waluty zagraniczne — wpływy i płatności z tytułu transakcji bieżących i kapitałowych; 3. rodzajów walut zagranicznych. Może istnieć całkowity lub częściowy zakaz wymiany pieniądza krajowego na daną walutę zagraniczną. Aktualnie nadal przeważająca część krajów, członków Międzynarodowego Funduszu Walutowego, nie wypełnia zalecenia tej organizacji o wprowadzeniu w.w. krajowych. Ten brak postępu w dziedzinie w.w. wynika stąd, że w krajach tych nie zaistniały jeszcze niezbędne warunki do wprowadzenia nawet ograniczonej wymienialności ich walut. Do warunków tych zaliczyć należy wewnętrzną stabilizację gospodarczą, która wyraża się w stabilności cen wewnętrznych i ich właściwej relacji do cen na rynku światowym, długookresową równowagę bilansu płatniczego, realny kurs walutowy i znaczne rezerwy walutowe pozwalające na finansowanie przejściowych zakłóceń bilansu płatniczego. Wprowadzenie w.w. krajowej daje szereg korzyści gospodarce narodowej, jak rozszerzenie wymiany, wybór najwłaściwszych kontrahentów, właściwą alokację zasobów krajowych. Jednocześnie jednak stawia wysokie wymagania gospodarce narodowej w sprostaniu warunkom konkurencji panującym na rynku światowym.

walut-wymienialnosc

ABOUT THE AUTHOR