Breaking News
 |  | 

Biznes

Akcept

img-responsive

Akcept: l. w znaczeniu ogólnym oświadczenie dłużnika (które może być ograniczone do samego podpisu), stwierdzające, iż przyjął dany dokument do zapłaty w terminie; w ten sposób np. weksel, tzw. ciągniony (trata), wystawiony przez wierzyciela, po podpisaniu go przez dłużnika (akceptanta), staje się „akceptem” (acceptance); 2. w jednej z form rozliczeń bezgotówkowych między Jednostkami gospodarki uspołecznionej w Polsce, tj. -+ inkasie bankowym, za pomocą „żądań zapłaty”, oznacza wyrażenie zgody przez -» dłużnika (odbiorcę) na zapłatę należności wierzycielowi (dostawcy) przelewem z rachunku na rachunek w banku. A. wyraźny dochodzi do skutku, gdy dłużnik (odbiorca) w oznaczonym terminie (do 30 dni od przekazania mu dokumentów rozliczeniowych przez bank) podpisze a. na żądaniu zapłaty. A. milczący polega na upoważnieniu banku przez dłużnika (odbiorcę) do automatycznego pokrywania z jego rachunku określonych żądań zapłaty, o ile w terminie 5-dniowym od daty wysłania dłużnikowi dokumentów rozliczeniowych przez bank nie zgłosi on na piśmie częściowej lub całkowitej odmowy a. Termin ten może być przez bank przedłużony do 7 dni (gdy siedziba dłużnika jest znacznie oddalona od banku) lub o dalszą liczbę dni, przewidzianą w branżowych warunkach dostaw na odbiór jakościowy.

akcept

ABOUT THE AUTHOR