Breaking News
 |  | 

Biznes

Fundusz miejski

img-responsive

Fundusz miejski, fundusz celowy, utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z 25 XI 1966, zmienionym uchwałą nr 50 Rady Ministrów z 26 II 1971. Zgodnie z tą uchwałą od 1 1 1972 f.m. tworzony jest we wszystkich osiedlach i miastach nie stanowiących powiatów, liczących poniżej 20 tys. mieszkańców. Ponadto prezydia wojewódzkich rad narodowych zostały upoważnione do objęcia przepisami tej uchwały, za zgodą ministra finansów, miast liczących ponad 20 tys. mieszkańców, Jeśli są one uzdrowiskami lub jeżeli na obszarze tych miast pobiera się opłatę uzdrowiskową. Na f.m. przeznaczane są wpływy z podatku od lokali, opłaty uzdrowiskowej oraz wpływy pobierane na podstawie przepisów ustawy o funduszu gromadzkim; na rzecz f.m. przekazywana Jest również część wpływów budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości i z dopłat do cen napojów alkoholowych; dochodami f.m. mogą być przez okres 3 lat należne budżetowi wpływy z państwowych zakładów usługowych i produkcyjnych utworzonych ze środków f.m. oraz wpływy z podatków od nowo założonych zakładów rzemieślniczych (po upływie okresu zwolnienia ich od tych podatków), a także różne dobrowolne świadczenia ze strony ludności, przedsiębiorstw państwowych i spółdzielczych oraz funduszy społecznych. F.m. przeznaczany jest przede wszystkim na budowę, remont, wyposażenie, konserwację i utrzymanie urządzeń komunalnych, ochronę przeciwpożarową obiektów socjalnych, kulturalnych, sportowych i turystyczno-wypoczynkowych; ze środków tego funduszu mogą być przeprowadzane remonty i budowa państwowych zakładów usługowych i produkcyjnych, wykorzystujących miejscowe surowce, a także przyznawana pomoc w realizacji czynów społecznych podejmowanych przez miejscową ludność oraz mogą być przekazywane środki na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej jako udziały w realizacji wspólnych inwestycji.

fundusz-miejski

ABOUT THE AUTHOR