Breaking News
 |  | 

Biznes

Zastaw

img-responsive

Zastaw, ograniczone prawo rzeczowe na rzeczy ruchomej, związane z wierzytelnością, służące do jej zabezpieczenia. Z. daje wierzycielowi zastawniczemu możność zaspokojenia zabezpieczonej nim wierzytelności z rzeczy będącej przedmiotem z., bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed osobistymi wierzycielami właściciela rzeczy, z wyjątkiem tych, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo szczególne. Z. ustanawia się w drodze umowy między wierzycielem a właścicielem rzeczy. W celu dojścia do skutku tej umowy niezbędne jest w zasadzie wydanie rzeczy wierzycielowi. Zaspokojenie wierzyciela z rzeczy obciążonej prawem z. następuje wg przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Z. może powstać nie tylko z umowy, lecz również z mocy przepisów prawa; powstały w ten sposób z. nosi nazwę z. ustawowego, np. z przepisów o umowie przewozu wynika, że w celu zabezpieczenia roszczeń przewoźnikowi przysługuje prawo z. na przesyłce, dopóki przesyłka znajduje się u niego lub u osoby, która dzierży w jego imieniu, albo dopóki może nią rozporządzać za pomocą dokumentów. Podobnie służy ustawowe prawo z. spedytorowi w celu zabezpieczenia należności wynikłych z umów spedycyjnych, a także wynajmującemu w celu zabezpieczenia czynszu na rzeczach ruchomych wniesionych przez najemcę do przedmiotu najmu. Przedmiotem z. mogą być także prawa. W krajach socjalistycznych z. znajduje zastosowanie w stosunkach kredytowych w celu zabezpieczenia terminowego zwrotu udzielonych przez bank kredytów (przede wszystkim na zakup surowców i półfabrykatów). Bardzo ograniczone znaczenie ma z. w stosunkach między obywatelami jako zabezpieczenie kredytu konsumpcyjnego. Natomiast szersze znaczenie ma z. ustawowy, za pomocą którego zabezpieczane są należności przedsiębiorstw uspołecznionych z tytułu spełnianych przez nie usług transportowych} spedycyjnych, składowych itp.

zastaw

ABOUT THE AUTHOR