Breaking News
 |  | 

Biznes

Banki międzynarodowy odbudowy i rozwoju gospodarczego

img-responsive

Banki międzynarodowy odbudowy i rozwoju gospodarczego (World Bank), rozpoczął działalność w 1946 na podstawie międzynarodowej umowy zawartej na konferencji w Bretton Woods. Kapitał M.B.O. i R.G. ustalony początkowo na 10 min dol. (z czego 20% wpłacono w złocie lub dolarach, a 80% tworzy fundusz gwarancyjny) został w 1959 podwyższony do 20 mld dol. Zadania M.B.O. i R.G. obejmują pomoc w odbudowie i rozwoju gospodarczym państw członkowskich przez udzielanie im lub gwarantowanie pożyczek na cele inwestycyjne; bank ten udziela pożyczek zwykle na 5—25 lat. Środki finansowe stojące do dyspozycji M.B.O. i R.G. składają się z części kapitału zakładowego, wpłaconej w złocie lub wymienialnych walutach, gromadzonych rezerw, upłynnianych aktywów oraz wpływów z umieszczania własnych obligacji na międzynarodowych rynkach pieniężnych. Polska przystąpiła do M.B.O. i R.G. z chwilą jego powstania w 1946; wystąpiła z niego w 1950. Przy M.B.O. i R.G. powstała w 1956 — jako majątkowo odrębna jednostka — Międzynarodowa Korporacja Finansowa, mająca na celu ułatwienie podejmowania mniejszych inwestycji przez kapitał prywatny w krajach rozwijających się przez udzielanie pożyczek bez gwarancji państwowej. W 1960 M.B.O. i R.G. zorganizował Międzynarodowe Zrzeszenie Rozwoju Gospodarczego, którego członkami są państwa należące do tego banku; zadaniem tego zrzeszenia jest koordynowanie pomocy finansowej dla krajów rozwijających się oraz udzielanie im pożyczek na warunkach mniej sztywnych i mniej obciążających ich bilanse płatnicze niż pożyczki udzielane przez M.B.O. i R.G.

banki-miedzynarodowy-odbudowy-i-rozwoju-gospodarczego

ABOUT THE AUTHOR