Breaking News
 |  | 

Biznes

Budżetowe różnice

img-responsive

Budżetowe różnice, tytuł rozliczeń finansowych dokonywanych przez przedsiębiorstwa uspołecznione z budżetem państwa w tych przypadkach, gdy te same produkty są albo sprzedawane, albo zakupywane po różnych cenach. W planach finansowych przedsiębiorstw ujmuje się wpływy ze sprzedaży lub wydatki na zakup takich produktów po cenach jednolitych; jeżeli więc ze względu na określone kierunki sprzedaży łub źródła zakupu rozliczenie następuje po cenach różniących się od cen jednolitych, wynikające stąd różnice wpływów lub wydatków są rozliczane z budżetem jako r.b. Rozróżnia się r.b. dodatnie (kiedy sprzedaż następuje po cenie wyższej od jednolitej lub kiedy zakup dokonuje się po cenie niższej od ceny przyjętej do planu), które są dochodem budżetowym, i r.b. ujemne (kiedy sprzedaż następuje po cenie niższej od ceny jednolitej lub zakup po cenie wyższej od ceny jednolitej, przyjętej do planu przedsiębiorstwa), które są wydatkiem budżetowym. Rozliczenia z tytułu r.b., podobnie jak rozliczenia z tytułu podatku obrotowego 1 budżetowych dotacji przedmiotowych, traktowane są jako czynnik korygujący — akumulację finansową przedsiębiorstwa w celu wydzielenia z niej wyniku finansowego; a zatem dodatnie r.b. powodują zmniejszenie zysku, a ujemne r.b. powodują jego powiększenie ponad kwotę akumulacji finansowej wygospodarowanej przez przedsiębiorstwo. Dzięki temu wynik działalności gospodarczej przedsiębiorstwa nie jest uzależniony od różnic cen występujących przy sprzedaży produktów różnym odbiorcom lub przy zaopatrywaniu się w materiały do produkcji z różnych źródeł. Do końca 1970 w polskim systemie finansowym r.b. miały duże znaczenie, przede wszystkim ze względu na przyjęte w tym okresie zasady rozliczania transakcji eksportowych i importowych przez centrale handlu zagranicznego; zgodnie z tymi zasadami różnice, jakie wynikały między wartością towarów w cenach krajowych (tj. cenach fabrycznych przy eksporcie i cenach zbytu przy imporcie), powiększoną o marże central handlu zagranicznego, a wartością tych towarów w cenach dewizowych, przeliczanych za pomocą obowiązujących kursów walutowych (i ew. pomniejszoną Jeszcze o ponoszone w obcych walutach koszty central handlu zagranicznego), były rozliczane z budżetem. Wg ustawy budżetowej na 1970 dodatnie r.b. z tego tytułu wynosiły 81,8 mld zł, a ujemne r.b. 72,5 mld zł, co stanowiło 24,4% ogółu dochodów i 21% ogółu wydatków budżetu centralnego. Zmiana systemu rozliczeń w handlu zagranicznym, wprowadzona 11 I 971 pociągnęła za sobą wyeliminowanie r.b. z tego tytułu i tym samym ogromnie zmniejszyła znaczenie instytucji r.b. w polskim systemie finansowym.

budzetowe-roznice

ABOUT THE AUTHOR