Breaking News
 |  | 

Biznes

Ekstensywny i intensywny rozwój gospodarki

img-responsive

Ekstensywny i intensywny rozwój gospodarki; ekstensywny rozwój gospodarki charakteryzuje ilościowy wzrost produkcji bez zmian Jakościowych, wyrażających się unowocześnianiem produkcji, wzrostem wydajności pracy społecznej i obniżaniem kosztów wytwarzania; intensywny rozwój łączy wzrost ilościowy ze zmianami Jakościowymi. Podstawowymi czynnikami zarówno ekstensywnego, jak i intensywnego rozwoju są: siła robocza (wzrost zatrudnienia) i inwestycje (wzrost majątku produkcyjnego). Z tego punktu widzenia rozróżnia się inwestycje ekstensywne o nie zmienionej technice wytwarzania i organizacji produkcji oraz inwestycje Intensywne, zapewniające wyższy poziom techniki, wprowadzające nową technologię i organizację produkcji. Również zatrudnienie może być typu ekstensywnego, gdy metody i organizacja pracy nie ulegają zmianie i nie ma wzrostu wydajności pracy, oraz intensywne, gdy przy stałym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i usprawnień organizacyjnych rośnie wydajność pracy. W praktyce nie występują czyste typy ekstensywnego lub intensywnego rozwoju gospodarki. Można natomiast stwierdzić dominację jednego z nich. W dobie rewolucji naukowo-technicznej na Intensywność rozwoju gospodarczego decydujący wpływ ma nauka. Staje się ona podstawą unowocześnienia technicznego i technologicznego produkcji, organizacji i zarządzania produkcją oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników i umiejętności kierowania zespołami ludzkimi w procesie produkcji. Miernikiem intensywności rozwoju gospodarczego jest udział przyrostu zatrudnienia, wzrostu technicznego uzbrojenia pracy i techniczno-organizacyjnych usprawnień w przyroście dochodu narodowego lub produkcji. W Polsce udział ten w latach 1961—68 kształtował się w produkcji przemysłowej następująco (w %): wyrazić swoją wartość tylko w stosunku wymiennym do innego towaru (wartości formy). Pierwotnie przy bezpośredniej wymianie jednego towaru na inny, każdy nabywany towar był przypadkowym e. towaru zbywanego. Określone towary, najczęściej wymieniane na inne, stawały się w trakcie rozwoju wymiany ich e. szczególnymi. Następnie rolę e. zaczął spełniać jeden z towarów, co uczyniło z niego e. ogólny. W historii rozwoju wymiany ogólnymi e. stawały się towary stanowiące najczęściej zbywane produkty miejscowego bogactwa lub najbardziej pożądane w wymianie towary pochodzenia obcego. Jednym z pierwszych ogólnych e. było bydło. Homer w Iliadzie ocenia zbroję Glaukusa na 100 sztuk bydła. Po łacinie pieniądz nazywał się „pecunia” od słowa „pecus” — bydło. Jednostka pieniężna Indii, rupia, wywodzi się od „rupa” — stado. Bydło było ogólnym e. również u pierwotnych Słowian. W dawnej Rusi i u ludów skandynawskich rolę ogólnego e. spełniały futra i skóry, u pierwotnych plemion Afryki i wysp Oceanu Spokojnego — muszle ozdobne, w Abisynii i Sudanie — sól, w Mongolii i Tybecie — herbata itd. Wreszcie funkcję ogólnego e. zmonopolizował powszechnie i trwale Jeden towar, dzięki swoim właściwościom stosunkowo najlepiej przystosowany do wymiany.

ekstensywny-i-intensywny-rozwoj-gospodarki

ABOUT THE AUTHOR