Breaking News
 |  | 

Biznes

Upadłość

img-responsive

Upadłość, sytuacja prawna niewypłacalnej osoby prowadzącej przedsiębiorstwo, powstająca z mocy postanowienia sądu i polegająca na pozbawieniu osoby prowadzącej przedsiębiorstwo prawa zarządzania majątkiem w celu przeprowadzenia postępowania zmierzającego do równomiernego zaspokojenia wierzycieli; termin „u.” używany jest także w znaczeniu instytucji prawnej, tj. zespołu norm regulujących u. Podstawą ogłoszenia u. jest niewypłacalność, tj. zaprzestanie płacenia długów przez osobę prowadzącą przedsiębiorstwo. W przypadku gdy przedsiębiorstwo prowadzi osoba prawna, u. może być ogłoszona także wtedy, kiedy majątek tej osoby nie wystarcza na zaspokojenie jej długów. Sąd ogłasza u. na wniosek któregokolwiek z wierzycieli lub samego dłużnika. Ogłaszając u. sąd powołuje syndyka masy u., tj. osobę zaufania sądu. Pod kontrolą sądu zarządza on majątkiem upadłego i przeprowadza likwidację przedsiębiorstwa. Syndyk ustala listę wierzytelności podlegających zaspokojeniu z masy u. Jeże i na miast masa u. nie wystarcza na_ zaspokojenie wszystkich wierzytelności syndyk zaspokaja wierzycieli proporcjonalnie do wysokości ich wierzytelności, z tym ze w myśl ustawy niektóre z nich są uprzywilejowane przez przyznanie im pierwszeństwa w zaspokojeniu przed innymi wierzytelnościami. Instytucja u. znajduje dość szerokie zastosowanie w krajach o ustroju opartym na własności prywatnej. W stan u. przechodzą często przedsiębiorstwa w czasie kryzysów ekonomicznych. W prawie polskim zostały utrzymane w mocy przepisy o u. z okresu międzywojennego. U. w naszej praktyce gospodarczej występuje w wyjątkowych przypadkach, ponieważ dekret o przedsiębiorstwach państwowych nie przewiduje postępowania upadłościowego w stosunku do tych przedsiębiorstw. Wprawdzie przepisy ustawy o spółdzielniach i ich związkach przewidują możliwość ogłaszania u. spółdzielni, gdy wg bilansu suma funduszu udziałowego, funduszu zasobowego i innych funduszów własnych, z wyjątkiem rezerwy na amortyzację, nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich zobowiązań, jednak w praktyce spółdzielnia o zachwianej pozycji majątkowej z reguły bywa łączona z inną spółdzielnią lub podlega postępowaniu likwidacyjnemu. Na oznaczenie poważnego zachwiania pozycji majątkowej przedsiębiorstwa (zwłaszcza jego niewypłacalności), w przypadku gdy zostało ono wywołane podstępnym lub lekkomyślnym działaniem osób prowadzących przedsiębiorstwo, używany jest termin „bankructwo”. W myśl obowiązujących w okresie międzywojennym przepisów karnych bankructwo stanowiło czyn zagrożony karą sądową. W obecnie obowiązującym kodeksie karnym nie ma odrębnego przestępstwa zwanego bankructwem. Niemniej wywołanie bankructwa podstępnym działaniem stanowi czyn karalny, gdyż wówczas nosi ono znamiona przestępstwa zwanego oszustwem.

upadlosc

ABOUT THE AUTHOR