Breaking News
 |  | 

Finanse i biznes

Inwestowanie w obligacje: Strategie i ryzyko

img-responsive

Inwestowanie w obligacje: strategie i ryzyko

Obligacje to jeden z najpopularniejszych instrumentów finansowych, w którego przyciągający aspekt inwestorzy chętnie lokują swoje pieniądze. Jakie są jednak strategie inwestowania w obligacje oraz jakie wiążą się z nimi ryzyka? Oto kilka istotnych informacji.

1. Czym są obligacje?

Obligacja to po prostu zobowiązanie emitenta (czyli najczęściej państwa lub firmy) do zwrotu środków, które zostały mu udostępnione w ramach zaciągniętego długu. W zamian za tę obietnicę emitent wypłaca inwestorom określony procent zwrotu. Obligacje są zazwyczaj wydawane na okres od 2 do 30 lat.

1. Jakie są strategie inwestowania w obligacje?

a) Inwestowanie w obligacje krótkoterminowe – dostępne są na okres do 2 lat, zazwyczaj mają niski zysk, ale są stosunkowo bezpieczne.

b) Inwestowanie w obligacje długoterminowe – pozwalają na dużo większe zyski, ale ze względu na długi okres inwestycji wiążą się z wyższym ryzykiem.

c) Inwestowanie w obligacje zmiennoprocentowe – ich oprocentowanie zmienia się wraz ze zmianą stawek procentowych na rynku. Są stosunkowo bezpieczne, ale ze względu na ryzyko zmiany oprocentowania niosą ze sobą pewne niepewności.

1. Jakie są ryzyka związane z inwestowaniem w obligacje?

a) Ryzyko kredytowe – emitent obligacji może nie wywiązać się ze swojego zobowiązania i nie zwrócić inwestorom zainwestowanych środków.

b) Ryzyko rynkowe – wraz z wahaniem stóp procentowych na rynku, zmienia się też cena obligacji, co może spowodować straty dla inwestora.

c) Ryzyko inflacyjne – gdy inflacja przekracza poziom oprocentowania obligacji, inwestycja przestaje być opłacalna.

1. Jak minimalizować ryzyka związane z inwestowaniem w obligacje?

a) Diversyfikacja portfela – inwestowanie w wiele różnych typów obligacji dla różnych emitentów i różnych okresów inwestycji.

b) Analiza ryzyka kredytowego emitenta – wybieranie emitentów z dobrą reputacją, wysoką zdolnością kredytową i niskim ryzykiem upadłości.

c) Śledzenie rynków finansowych – regularne monitorowanie zmian stóp procentowych oraz inflacji.

1. Podsumowanie

Inwestowanie w obligacje jest stosunkowo bezpiecznym sposobem na inwestowanie swoich pieniędzy. Korzyści finansowe wynikające z tej formy inwestycji zależą jednak od dobrze ukierunkowanej strategii inwestycyjnej oraz dobrej znajomości ryzyk związanych z inwestowaniem w obligacje. Regularna analiza stanu portfela, śledzenie rynkowych trendów oraz dywersyfikacja portfela to klucz do osiągania zysków na rynku obligacji, jednocześnie minimalizując ryzyka związane z tą formą inwestycji.

Artykuł powstał przy współpracy z cleanindustry.com.pl

inwestowanie-w-obligacje-strategie-i-ryzyko

ABOUT THE AUTHOR