Breaking News
 |  | 

Biznes

Arbitrażowe operacje

img-responsive

Arbitrażowe operacje, dokonywanie zmiany (kupna-sprzedaży) papierów wartościowych, monet i dewiz w celu osiągnięcia zysku kursowego przez wykorzystanie różnic między ceną danych wartości ma różnych rynkach. W okresie pełnej wymienialności biletów bankowych o.a. dokonywane były złotymi monetami przyczyniając się do utrzymywania wahania kursów dewiz w granicach złotych punktów. Obecnie najczęściej stosowany jest arbitraż dewizowy, przy czym rozróżnia się; 1. arbitraż prosty (bezpośredni), polegający na tym, że chcąc dokonać przekazu pieniężnego z kraju A do kraju B można — w zależności od poziomu kursu obcej waluty w obu krajach — bądź nabyć w kraju A walutę kraju B, bądź sprzedać w kraju B walutę kraju A; 2. arbitraż złożony (pośredni), polegający na dokonaniu kilku związanych ze sobą transakcji walutowych, np. sprzedaży dolarów ,za funty, za które kupuje się franki, które znów sprzedaje się za dolary, powracając w ten sposób do pierwotnej pozycji posiadania dolarów. Arbitrażem dewizowym zajmują się przede wszystkim wielkie banki kapitalistyczne, w których specjalnie w tym celu stworzone wydziały utrzymują stałą łączność telefoniczną z najważniejszymi zagranicznymi rynkami pieniężnymi (Londynem, Nowym Jorkiem, Zurychem, Paryżem). Dokonywane przez nich o.a. przyczyniają się do wyrównywania różnic między kursami walut zagranicznych na poszczególnych rynkach. Innym rodzajem o.a. jest arbitraż pieniężny, polegający na „kasowym” kupnie waluty zagranicznej (tj. z natychmiastową dostawą), połączonym z „terminową”- sprzedażą tej waluty (tj. z dostawą późniejszą, np. za jeden lub trzy miesiące), iż tym że nabyta kwota waluty zagranicznej zostaje ulokowana w kraju o wyższej stopie procentowej. Dokonywany w ten sposób arbitraż pieniężny przesuwa krótkoterminowe lokaty pieniężne z kraju o niższej do kraju o wyższej stopie procentowej i przyczynia się do zmniejszenia „rozpiętości między stopami procentowymi na różnych rynkach pieniężnych. Innego rodzaju o.a. polegają na kupnie-sprzedaży papierów wartościowych notowanych na różnych giełdach, przy czym kupuje się dany papier na rynku, na którym kurs jest niższy, i równocześnie sprzedaje się na innym rynku, na którym kurs jest wyższy. Operacje takie bywają dokonywane między rynkami jednego kraju lub między rynkami różnych krajów i wówczas są łączone z równocześnie przeprowadzanym arbitrażem dewizowym.

arbitrazowe-operacje

ABOUT THE AUTHOR