Breaking News
 |  | 

Biznes

Fundusze celowe

img-responsive

Fundusze celowe, wydzielone i przeznaczone na określone cele środki pieniężne przedsiębiorstw, instytucji lub państwa; zazwyczaj jednak środki pieniężne państwa wydzielone z budżetu państwa, tworzone równolegle do tego budżetu (fundusze pozabudżetowe); mogą z nim być powiązane -dotacjami lub wpłatami nadwyżek (budżetowanie netto). W Polsce zgodnie z prawem budżetowym z 24 XI 1970 — plany f.c. zatwierdzane są przez Sejm (fundusze centralne) lub rady narodowe (fundusze terenowe) łącznie z uchwalanym corocznie budżetem. F.c. są tworzone na mocy ustaw lub rozporządzeń Bady Ministrów z podatków i opłat celowych, dotacji budżetowych i pożyczek; źródła dochodów f.c. mają zazwyczaj charakter mieszany. Ze środków f.c. mogą być dokonywane wydatki lub udzielane pożyczki. Wyodrębnienie środków pieniężnych państwa w f.c. wiąże się w zasadzie z określeniem organu zarządzającego tym funduszem. Przeprowadzona w 1950 reforma budżetu pociągnęła za sobą likwidację gospodarki funduszowej; zniesione zostały wówczas m. in. Samorządowy Fundusz Wyrównawczy i Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej; charakter funduszu utracił Państwowy Fundusz Ziemi. Postępujący od 1956 proces decentralizacji w systemie planowania i zarządzania oraz tworzenia bodźców do rozwijania określonej działalności powodował powstanie wielu f.c. o charakterze ogólnokrajowym, resortowym i terytorialnym, Fundusz Dobrowolnych Świadczeń Społecznych , Fundusz Aktywizacji Małych Miast, przekształcony w Terenowy Fundusz Aktywizacji Gospodarczej.

fundusze-celowe

ABOUT THE AUTHOR