Breaking News
 |  | 

Biznes

Fundusze spółdzielcze

img-responsive

Fundusze spółdzielcze, środki własne spółdzielni i ich związków gromadzone częściowo w swoisty sposób wynikający z charakteru własności spółdzielczej, a częściowo w sposób analogiczny do innych przedsiębiorstw. Podstawą tworzenia f.s. są przepisy ustawy o spółdzielniach i ich związkach, uchwały władz państwowych, organów spółdzielni lub ich związków. Wśród swoistych f.s. niemal we wszystkich rodzajach spółdzielni istnieje fundusz udziałowy pochodzący z wniesionych udziałów członkowskich oraz fundusz zasobowy (w Polsce dawniej nazywany funduszem społecznym) pochodzący z części czystej nadwyżki spółdzielni, jak również z innych wpływów, np. z wpisowego członków. Fundusz udziałowy jest zwrotny z chwilą rozwiązania spółdzielni lub wystąpienia z niej członka, fundusz zasobowy jest niepodzielny między członków, a w chwili rozwiązania spółdzielni można go przeznaczyć wyłącznie na cele społeczne. W niektórych krajach spółdzielnie zbliżone swym charakterem do przedsiębiorstw kapitalistycznych uznają zasadę podzielności między członków funduszu zasobowego w chwili rozwiązania spółdzielni. W rolniczych spółdzielniach produkcyjnych występują fundusze swoiste dla tego rodzaju spółdzielni, zwłaszcza fundusz wkładów zwrotnych w środkach trwałych i fundusz wkładów zwrotnych w środkach obrotowych. W spółdzielniach występują również fundusze znane w innych rodzajach przedsiębiorstw, jak fundusz inwestycyj- no-remontowy, pochodzący z części czystej nadwyżki, umożliwiający prostą i rozszerzoną reprodukcję środków trwałych. Z punktu widzenia dysponowania f.s. można je podzielić na fundusze zdecentralizowane, którymi dysponują wyłącznie organa samorządowe danej spółdzielni, oraz fundusze scentralizowane, gromadzone w związkach spółdzielni ze świadczeń spółdzielni pochodzących z odpowiednich odpisów części czystej nadwyżki lub z narzutu procentowego do funduszu płac, albo z odpisów dokonywanych w stosunku do wartości obrotu lub produkcji spółdzielni, np. scentralizowany fundusz rozwoju lub scentralizowany fundusz socjalny; celem ich jest finansowanie akcji scentralizowanych wymagających większych nakładów oraz redystrybucja środków między spółdzielniami w celu częściowego wyrównania różnic między nimi. Fundusze scentralizowane, oprócz niepodzielnego funduszu zasobowego, stanowią drogę przejścia od własności grupowej do własności ogólnospołecznej.

fundusze-spoldzielcze

ABOUT THE AUTHOR