Breaking News
 |  | 

Biznes

Kapitału obrót

img-responsive

Kapitału obrót, ruch okrężny kapitału traktowany jako proces periodyczny (kapitału ruch okrężny). Podczas gdy przy analizie ruchu okrężnego kapitału wysuwa się na pierwsze miejsce problem form, jakie przyjmuje kapitał w różnych fazach swojego ruchu, to przy analizie o.k. zasadniczym problemem jest czas Jego trwania oraz warunki ciągłości tego procesu. Suma czasu niezbędnego do przejścia całego wyłożonego kapitału przez fazę produkcji i przez dwie fazy cyrkulacji (zakup środków produkcji i siły roboczej oraz sprzedaż gotowych wyrobów) stanowi czas o.k. Z punktu widzenia szybkości o.k. znaczenie ma podział kapitału na trwały i obrotowy. Kapitał obrotowy dokonuje obrotu w trakcie każdego ruchu okrężnego kapitału, kapitał trwały natomiast — w ciągu okresu kilkuletniego zależnie od stopnia zużywania się w trakcie produkcji, uwidocznionego w stopie amortyzacji. Ponieważ wraz z rozwojem kapitalistycznego sposobu produkcji wzrasta absolutny i względny udział kapitału trwałego, zwiększa się również czas o.k.; przedłuża się on szczególnie w okresach, w których występuje duża różnica między całym wyłożonym kapitałem a kapitałem rzeczywiście zastosowanym w produkcji, tj. gdy istnieją duże nie wykorzystane zdolności produkcyjne. Natomiast tzw. moralne zużycie kapitału (ekonomiczne zużycie środków trwałych) przyspiesza k. Czas o.k. składa się z dwóch części: 1. z okresu produkcyjnego, tj. z czasu, w którym kapitał stały znajduje się w produkcji — bądź to w składach fabrycznych jako zapas surowców itp., bądź też w procesie bezpośredniej obróbki; 2. z czasu cyrkulacji kapitału, czyli czasu obiegu. Im dłużej trwa czas obiegu, tym więcej kapitału niezbędne jest do obsłużenia cyrkulacji, tym mniej kapitału może być zastosowane (przy innych nie zmienionych warunkach) w produkcji przynoszącej kapitalistom wartość dodatkową. W odniesieniu do czasu o.k. można zauważyć działanie dwóch tendencji: 1. skracanie czasu o.k. przez udoskonalenia techniczne zmniejszające czas niezbędny na wykonanie wyrobu, czas transportu Itp. oraz przez reklamę i metody nowoczesnego handlu (sprzedaż ratalna, psychologiczne oddziaływanie na konsumentów); 2. przedłużanie czasu o.k., wynikające z rosnących trudności realizacji, a także ze wzrostu udziału kapitału trwałego w całym kapitale.

kapitalu-obrot

ABOUT THE AUTHOR