Breaking News
 |  | 

Biznes

Plan kasowy

img-responsive

Plan kasowy, zestawienie wyników procesów gospodarczych, określające wielkość wzrostu lub spadku obiegu pieniądza gotówkowego (emisji); ujmuje wszystkie obroty gotówkowe między gospodarką uspołecznioną a ludnością i gospodarką nieuspołecznioną oraz wewnątrz gospodarki uspołecznionej. Obroty te, z wyjątkiem obrotów wewnątrz gospodarki uspołecznionej, wchodzą do bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności (bilans dochodów i wydatków ludności), który zawiera ponadto obroty bezgotówkowe między gospodarką uspołecznioną a ludnością i gospodarką nieuspołecznioną. Konstrukcja p.k. opiera się na grupowaniu obrotów gotówkowych wg tytułów o mniej więcej jednorodnym znaczeniu ekonomicznym i w nawiązaniu do odpowiadających im planów gospodarczych. Tytuły p.k. ujęte są przedmiotowo wg źródeł wpływów i przeznaczenia wypłat na określone cele, z których zasadniczymi są: rodowych oraz instytucjami szczebla wojewódzkiego, a także oddziałami wojewódzkimi innych banków na podstawie planowanych rocznych bilansów pieniężnych przychodów i wydatków ludności, orientacyjnych założeń rocznych p.k., projektów kwartalnych lub wycinków rocznych planów gospodarczych jednostek szczebla wojewódzkiego. Projekty kwartalnych p.k. i bilansów pieniężnych przychodów i wydatków ludności przedkładają oddziały wojewódzkie NBP pod obrady prezydiów wojewódzkich (miejskich) rad narodowych łącznie z analizą sytuacji pieniężnej na rynku i ew. projektami działań, które należy podjąć w celu zabezpieczenia równowagi pieniężnej na rynku. Dominująca kwota przychodów jednostek gospodarki uspołecznionej w formie gotówkowej wpływa bezpośrednio do kas banków, a rozchody realizowane są głównie przez kasy banków. Różnice między przychodami a rozchodami p.k. stanowią zmianę stanu obiegu pieniądza gotówkowego; jeśli rozchody przekraczają przychody, następuje jego wzrost, w sytuacji odwrotnej — spadek. Podstawą opracowania projektów kwartalnych p.k. oddziałów wojewódzkich NBP są projekty wojewódzkich kwartalnych bilansów pieniężnych przychodów i wydatków ludności, sporządzane przez te oddziały w ścisłej współpracy z wojewódzkimi (miejskimi) komisjami planowania gospodarczego, wydziałami finansowymi, wydziałami handlu i innymi zainteresowanymi wydziałami prezydiów wojewódzkich (miejskich) rad przychodów i wydatków ludności, opracowywanego przez Centralę NBP na podstawie wskaźników narodowego planu gospodarczego oraz wycinków planów gospodarczych resortów. Wynikający z bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności fundusz nabywczy na zakup towarów jest podstawą do ustalenia wielkości utargu towarowego w p.k. Po rozpatrzeniu przez Kolegium Ministerstwa Finansów ogólnokrajowego kwartalnego bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności i zatwierdzeniu wynikającego z tego bilansu ogólnokrajowego p.k. Centrala NBP przekazuje oddziałom wojewódzkim informacje o założeniach tego planu dla poszczególnych wojewódzkich okręgów NBP. Oddziały Wojewódzkie NBP dzielą orientacyjnie kwartalny p.k. wg miesięcy.

plan-kasowy

ABOUT THE AUTHOR