Breaking News
 |  | 

Biznes

Proces gospodarczy

img-responsive

Proces gospodarczy, następujące po sobie w określonym czasie i miejscu fakty (zjawiska przeszłe lub przyszłe) gospodarcze w dziedzinie produkcji i jej podziału. Fakty te mogą dotyczyć: 1. zasobów produkcyjnych (ludzkich i poza- ludzkich), ich ilości, sprawności i lokalizacji; 2. produktów (dóbr i usług), ich struktury rodzajowej i geograficznej; 3. reguł (systemów) postępowania o charakterze podstawowym (naturalnych, technicznych, psychologicznych) oraz o charakterze instytucjonalnym (prawnych, oceniających produkty i zasoby produkcyjne, finansowych i monetarnych). P.g. może wyrażać wzrost zasobów produkcyjnych, produktów i norm (parametrów) postępowania, ich spadek lub stan stacjonarny. Może on być ciągły lub dyskretny (skokowy), powtarzalny (w tym cykliczny) lub niepowtarzalny.

proces-gospodarczy

ABOUT THE AUTHOR