Breaking News
 |  | 

Biznes

Fundusz spożycia

img-responsive

Fundusz spożycia, przeważająca część dochodu narodowego przeznaczona w trybie jego podziału na cele spożycia. F.s. składa się z dwóch części dystrybuowanych wg różnych zasad; l. f.s. indywidualnego, który oznacza spożycie z dochodów osobistych ludności; obejmuje ono spożycie produktów oraz usług materialnych i niematerialnych zakupywanych przez ludność, spożycie naturalne oraz kalkulacyjną pozycję zużycia budynków mieszkalnych; 2. f.s. zbiorowego, określanego w źródłach statystycznych terminem „spożycie pozostałe”; obejmuje ono zużycie materiałów i usług materialnych w przedsiębiorstwach i instytucjach sfery nieprodukcyjnej oraz spożycie przez ludność dóbr materialnych dostarczonych jej nieodpłatnie. Obydwie te części f.s. tworzone są wprawdzie z dochodu narodowego, ale ich konkretyzacja następuje w wyniku nie tylko pierwotnego, lecz także wtórnych podziałów tego dochodu, które są efektem przepływów między sferą produkcji materialnej a innymi sferami działalności gospodarczej i społecznej, między gospodarką uspołecznioną a nieuspołecznioną, gospodarką a ludnością oraz między ludnością. Dlatego oprócz podziału f.s. na spożycie indywidualne i zbiorowe, należy uwzględniać podział dochodów osobistych na pieniężne i naturalne. Po odjęciu od dochodów osobistych wydatków nietowarowych pozostaje fundusz nabywczy, stanowiący podstawę spożycia z dochodów osobistych ludności. Zależy ono od wielkości funduszu nabywczego oraz od siły nabywczej pieniądza; im jest ona większa, tym większa jest również siła nabywcza ludności, a zatem i wartość realna f.s. indywidualnego. Wartość realna f.s. zbiorowego zależy od zdolności usługowej i od społecznej wartości użytkowej świadczeń finansowanych z tego funduszu.

fundusz-spozycia

ABOUT THE AUTHOR