Breaking News
 |  | 

Biznes

Kredyt inwestycyjny

img-responsive

Kredyt inwestycyjny (długoterminowy), kredyt udzielany na inwestycje środków trwałych (budownictwo inwestycyjne oraz zakup maszyn i urządzeń). Określany często terminem „kredyt długoterminowy”, ponieważ udzielany jest na ogół na stosunkowo odległe terminy spłaty, dostosowane do okresów amortyzacji obiektów powstałych w wyniku wykorzystania tego kredytu. W gospodarce kapitalistycznej k.i., zwłaszcza kredyt rolny i kredyt na budownictwo mieszkaniowe, udzielany jest głównie w formie kredytu hipotecznego, tj. zabezpieczonego zastawem nieruchomości (ziemi, domów, zabudowań), nazywanym hipoteką. K.i. udzielany jest przeważnie przez wyspecjalizowane instytucje, czerpiące środki na działalność kredytową za pomocą emisji obligacji, listów zastawnych oraz gromadzenia wkładów terminowych. W krajach kapitalistycznych, mających rozwinięty rynek kapitałowy, znaczenie k.i. jako źródła finansowania inwestycji przedsiębiorstw w ostatnich latach znacznie zmalało w wyniku wzrostu tzw. samofinansowania się przedsiębiorstw, tj. powiększenia własnych kapitałów za pomocą emisji akcji, akumulacji zysków itp.; bardzo dużą rolę spełnia on natomiast w finansowaniu inwestycji przedsiębiorstw w krajach rozwijających się. W gospodarce socjalistycznej rola k.i. była początkowo niewielka, ponieważ wszystkie podstawowe inwestycje przedsiębiorstw państwowych finansowano ze środków budżetu państwa. W ostatnich latach we wszystkich krajach socjalistycznych wystąpiły tendencje do zwiększenia roli kredytu jako źródła finansowania inwestycji. W Polsce prawie wszystkie inwestycje polegające na budownictwie, realizowane przez uspołecznione jednostki gospodarcze, są finansowane k.i. Po zakończeniu inwestycji k.i. albo podlega jednorazowej spłacie, albo spłata jego może być rozłożona na kilka lat (w zasadzie nie więcej niż 5). K.i. jest spłacany ze środków funduszy inwestycyjnych, a w przemyśle i budownictwie k.i. na inwestycje produkcyjne podlega spłacie ze środków tych funduszy i zysku. Na dłuższe terminy udzielane są k.i. rolniczym spółdzielniom produkcyjnym i indywidualnym gospodarstwom rolnym oraz k.i. na spółdzielcze i indywidualne budownictwo mieszkaniowe ludności; w spółdzielczym budownictwie mieszkaniowym maksymalny okres spłaty wynosi 60 lat.

kredyt-inwestycyjny

ABOUT THE AUTHOR