Breaking News
 |  | 

Biznes

Przedsiębiorstwo prowadzące

img-responsive

Przedsiębiorstwo prowadzące, przedsiębiorstwo, któremu minister lub prezydium wojewódzkiej rady narodowej zleci wykonywanie funkcji zjednoczenia w stosunku do określonej grupy przedsiębiorstw. Ma to miejsce, gdy grupa przedsiębiorstw, podległa temu samemu organowi administracji lub należąca do tego samego zjednoczenia różni się od pozostałych przedsiębiorstw odrębnym rodzajem działalności i wymaga wspólnego kierownictwa, a powołanie nowego zjednoczenia nie jest celowe. Dyrektor p.p. w stosunku do zgrupowanych przedsiębiorstw ma uprawnienia przysługujące dyrektorowi zjednoczenia. Przy p.p. powołuje się kolegium i w miarę potrzeby radę techniczno-ekonomiczną. P.p. może podlegać bezpośrednio właściwemu ministrowi (prezydium właściwej rady narodowej) lub być zgrupowane w zjednoczeniu. W przemyśle polskim forma p.p. nie przyjęła się. Mimo podjęcia w 1960 uchwały o p.p., we wrześniu 1970 istniało ich tylko 21. Złożyło się na to kilka przyczyn, m. in. fakt, że p.p. nie zdobyły sobie wśród przedsiębiorstw zgrupowanych niezbędnego autorytetu, gdyż nie potrafiły zapewnić im pełnych możliwości rozwoju. Część p.p. przekształcona została w kombinaty. Uchwała nr 388 RM z 17 XI 1960 o p.p. (M.P. 1960, nr 94) przewiduje również możliwość powoływania tzw. przedsiębiorstw patronackich, których celem jest świadczenie pomocy technicznej, organizacyjnej lub ekonomicznej innym, przeważnie blisko położonym przedsiębiorstwom, nazywanym współdziałającymi. Przedsiębiorstwami współdziałającymi mogą być przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, jednostki budżetowe i organizacje społeczne, prowadzące działalność gospodarczą. Dyrektor przedsiębiorstwa patronackiego ma tylko niektóre uprawnienia dyrektora zjednoczenia, jego decyzje są jednak (w zakresie uregulowanym statutem) wiążące dla przedsiębiorstw współdziałających.

przedsiebiorstwo-prowadzace

ABOUT THE AUTHOR