Breaking News
 |  | 

Biznes

Bilans przychodów i wydatków ludności

img-responsive

Bilans przychodów i wydatków ludności, zestawienie obejmujące wielkość i strukturę przychodów ludności wg źródeł, sposób wykorzystania przychodów wg przeznaczenia wydatków i formy gromadzenia zasobów pieniężnych. Sporządza się dwa rodzaje b.p. i w.l.: 1. tylko obrotów pieniężnych ludności z jednostkami gospodarki uspołecznionej; 2. pełny, obejmujący również obroty pieniężne między ludnością oraz przychody i wydatki niepieniężne (spożycie naturalne ludności chłopskiej, nakłady własnej pracy na budownictwo gospodarcze lub mieszkaniowe itp.). B.p. i w.l. dotyczący obrotów pieniężnych z gospodarką uspołecznioną ma podstawowe znaczenie dla analizy sytuacji rynkowej, ponieważ: a) obrót pieniężny między poszczególnymi grupami ludności nie zmienia tej części siły nabywczej ludności, która może być skierowana na zakup towarów i usług w gospodarce uspołecznionej, lecz może powodować jedynie przesunięcia w strukturze popytu na towary i usługi sprzedawane przez gospodarkę uspołecznioną, b) zrównoważenie popytu i podaży towarów i usług wytwarzanych przez gospodarkę uspołecznioną ma decydujące znaczenie dla zachowania równowagi rynkowej (rynkowa równowaga); w Polsce w 1968 obroty pieniężne ludności z gospodarką uspołecznioną stanowiły ok. 87% ogółu przychodów i wydatków pieniężnych ludności. Pełny b.p. i w.l. sporządza się przede wszystkim do obliczenia dochodów nominalnych i realnych poszczególnych grup ludności, tj. ludności utrzymującej się z płac i świadczeń społecznych, ludności chłopskiej oraz ludności utrzymującej się z działalności gospodarczej poza rolnictwem i z tzw. wolnych zawodów. W bilansie tym rozróżnia się przychody i wydatki jednostek ekonomicznych gospodarki nieuspołecznionej oraz przychody i wydatki gospodarstw domowych. W bilansie dotyczącym obrotów pieniężnych z gospodarką uspołecznioną nie stosuje się ścisłego podziału na jednostki ekonomiczne gospodarki nieuspołecznionej i gospodarstwa domowe; określa się go często jako bilans pieniężnych dochodów i wydatków ludności, co nie jest ścisłe, ponieważ podaje się obroty brutto, a więc przychody nie pomniejszone o wydatki o charakterze kosztów produkcji, podatki itp.

bilans-przychodow-i-wydatkow-ludnosci

ABOUT THE AUTHOR